Mynd i'r cynnwys

Lleoliad Cymunedol yn Ailwampio Dros Gloi Yn Barod Ar Gyfer Dyfodol Gwyrdd

Lleoliad Cymunedol yn Ailwampio Dros Gloi Yn Barod Ar Gyfer Dyfodol Gwyrdd

Mae safle yn Sir Gaerfyrddin wedi cael gweddnewidiad gwyrdd er mwyn sicrhau ei fod yn gynaliadwy ac yn barod igyflwyno buddion sylweddol i’r gymuned leol.

Dros y cyfnod clo, gwelwyd gwelliannau sylweddol ar waith ym Mhafiliwn Pencader, gan gynnwys mesurau effeithlonrwydd ynni a nodweddion gwyrdd. Daeth y gwaith i fwcl yn ddiweddar ac mae’n cynnwys system paneli haul ffotofolt1äig gyda batris i storio’r ynni, gwresogyddion trydan a goleuadau LED, gan sicrhau bod y Pafiliwn yn garbon-isel a lleihau costau rhedeg y neuadd yn aruthrol.

Yn ôl Cadeirydd y Pafiliwn, Emyr Morgan, bydd y biliau ynni ar gyfer gwresogi a defnyddio’r cyfleuster y nesaf peth i ddim. ‘Rydyn ni’n gyffrous iawn am y datblygiadau hyn,’ meddai Emyr, ‘mae’n bwysig iawn ein bod ni’n ymdrechu i leihau ein allyriannau carbon a thorri ein costau, er mwyn sicrhau ein bod yn cael llai o effaith ar yr amgylchedd a sicrhau cynaliadwyedd ariannol y Pafilwn a chyfleuster sy’n mynd i barhau i fod o fudd i’r gymuned am flynyddoedd lawer i ddod.’

Mewn arolwg ynni gan Ynni Glas, a gomisiynwyd gan Gronfa Gymunedol Fferm Wynt Gorllewin Brechfa, yr argymhelliad oedd gosod paneli haul ffotofoltäig a batris i storio’r ynni er mwyn sicrhau bod y gost o redeg y neuadd yn hynod o isel wrth symud ymlaen.

Ariannodd Cronfa Gymunedol Ynni Sir Gâr y gwresogyddion newydd, y goleuadau LED a’r batris ynghyd â’r gwaith o osod y cyfan. Y contractwr lleol, KA Electrical, oedd yn gyfrifol am gwblhau’r gwaith. Bydd y paneli haul hefyd yn pweru car trydan cymunedol newydd Dolen Teifi a fydd yn cael ei wefru o ynni gwyrdd o’r paneli haul. Bydd y pwynt gwefru ar gael i ddefnyddwyr lleol hefyd. 

‘Roedd yn bleser ariannu’r prosiect rhagorol hwn gyda grant o bron i £24k,’ meddai Neil Lewis o Ynni Sir Gâr. ‘Mae gan y prosiect fuddion amgylcheddol a chymdeithasol aruthrol ac roedden ni’n falch iawn o gydweithio â chymuned Pencader er mwyn darparu buddsoddiad o’r fath mewn ynni adnewyddadwy ac mewn cymuned wledig fel Pencader.’ 

Cwblhawyd y gwaith yn ddiweddar a’r gobaith yw gweld Pafiliwn Pencader yn fwrlwm o weithgarwch unwaith eto yn dilyn Covid 19. Mae Fferm Wynt Gorllewin Brechfa yn ariannu gwaith pellach i osod ffenestri a drysau newydd yn yr adeilad er mwyn cwblhau’r gwaith ailwampio.