Mynd i'r cynnwys

Swyddi Newydd gydag Ynni Sir Gâr

Rydyn ni’n recriwtio! Rydym am glywed wrth bobol sydd yn angerddol am weithio gyda cymunedau i daclo herion newid hinsawdd a costau byw ar lefel leol. Rydym am berson sydd yn ymrwymedig i greu economi teg, lleol a chylchol ynghyd a helpu datblygu prosiectau ynni adnewyddadwy er budd cymunedau Sir Gâr. Pwyswch ar y Swydd Ddisgrifiadau llawn isod, sydd yn cynnwys cyfarwyddiadau am sut i wneud cais.

Dyddiad Cau am geisiadau: 6ed o Hydref.

Cyfweliadau: 13eg o Hydref

Am unrhyw ymholiadau pellach, cysylltwch â Cydlynnydd Ynni Sir Gâr, Sioned Haf: sioned@ynnisirgar.org // 07529901523

Swyddog Cyfathrebu a Cyswllt Cymunedol

ORIAU: 32awr yr wythnos (ar amodau 4 diwrnod yr wythnos)

CYFLOG: £30,250 p.a.

TERMAU’R GYFLOGAETH: 24mis i gychwyn (gyda chyfnod prawf o 3mis, a’r posibiliad o ddatblygu’r swydd i fod yn un barhaol tu hwnt i’r 24 mis cyntaf).

DYDDIAD CYCHWYN Y SWYDD: Tachwedd 2023

LLEOLIAD: Caerfyrddin neu o gartref o fewn i Sir Gâr. Yn rhan o’r swydd mi fydd yn ofynnol i deithio o gwmpas trefi a phentrefi Sir Gâr ar adegau. Bydd oleuaf 1 diwrnod y mis yn cael ei glustnodi er mwyn gweithio ar y cyd gyda gweddill staff YSG o ganolfannau cymunedol amrywiol y sir. Mae yna hyblygrwydd bosib i gynnal gofod swyddfa yn unrhyw ran o Sir Gâr petai hyn ei hangen.

YN GYFRIFOL AM: Helpu’r Rheolwr a’r Cydlynydd i ddatblygu a chefnogi prosiectau ynni cymunedol ar draws Sir Gâr. Cydweithio â
grwpiau amgylcheddol, cynaliadwy, natur a newid hinsawdd er mwyn cefnogi prosiectau i ddatgarboneiddio cymunedau’r sir. Bydd y rôl hefyd yn cynnwys cyfathrebu a hyrwyddo gwaith Ynni Sir Gâr yn y maes ynni, prosiect Bwrlwm a hyrwyddo ein gwaith yn gyffredinol.

Swyddog Datblygu 'Bwrlwm' (Llanymddyfri a’r cylch)

ORIAU: 32 yr wythnos (ar amodau 4 diwrnod yr wythnos).

CYFLOG: £31,550 p.a. (£28,921 am gyfnod y prosiect, 11 mis)

TERMAU’R GYFLOGAETH: Cytundeb cyfnod penodol tan 30ain o Fedi 2024 (gyda phosibiliad i ddatblygu’r swydd yn un barhaol, yn ddibynnol ar gronfeydd arian ychwanegol ar ddiwedd cyfnod y prosiect)

DYDDIAD CYCHWYN Y SWYDD: 1af o Dachwedd 2023 (neu cyn hynny os yn bosib).

LLEOLIAD: Llanymddyfri, ardal Dinefwr neu o gartref o fewn i Sir Gâr (noder – yn rhan o’r swydd mi fydd yn ofynnol i wario llawer o amser yn rhyngweithio â chymunedau yn ac o gwmpas Llanymddyfri ac ardal Dinefwr). Mi fydd yn ofynnol i weithio o leiaf 1 diwrnod yr wythnos o Lanymddyfri.

YN GYFRIFOL AM: Datblygu amserlen a digwyddiadau prosiect ‘Bwrlwm’, sef helpu sefydlu prosiect ynni cymunedol yn yr ardal ynghyd a chyfres o weithgareddau cysylltiedig i godi ymwybyddiaeth o faterion hinsawdd.