Mynd i'r cynnwys

Swyddi Newydd gydag Ynni Sir Gâr

Rydyn ni’n recriwtio! 

SWYDDOG DATBLYGU A CHYDLYNYDD ‘LLYFRGELL PETHAU’, LLANYMDDYFRI

 

Oriau: 32 awr yr wythnos (ar gontract wythnos waith 4 diwrnod). Mae natur y gwaith yn golygu y byddai’r person a gyflogir yn gweithio’r rhan fwyaf o ddyddiau Sadwrn fel rhan o’r rôl hon.

CYFLOG: £30,000 y flwyddyn.

CYFNOD GWAITH: 12 mis. Mae hon yn swydd wedi’i hariannu am 12 mis, er y bydd posibilrwydd o ddatblygu’r rôl am gyfnod hirach ar ôl i’r cyllid cychwynnol ddod i ben.

DYDDIAD DECHRAU: Mai 2024

LLEOLIAD: Llanymddyfri    

CYFRIFOL AM: Datblygu, lansio, hyrwyddo a rheoli ‘Llyfrgell Pethau’ newydd yn nhref Llanymddyfri.

RHEOLWR LLINELL: Cydlynydd Ynni Sir Gâr

ADRODD YN DDEUFISOL I: Bwrdd Cyfarwyddwyr Ynni Sir Gâr

 

CEFNDIR

Mae Ynni Sir Gâr yn Fenter Budd Cymunedol sy’n gweithio gyda chymunedau er mwyn lleihau costau ynni, hybu effeithlonrwydd ynni, taclo tlodi tanwydd, cynhyrchu ynni adnewyddadwy glân, gosod pwyntiau gwefru cerbydau trydan sy’n cael eu rheoli’n lleol ac sydd â pherchnogaeth leol, a chadw elw a swyddi yn lleol.

Mae Ynni Sir Gâr yn gweithio ar y cyd gyda chymunedau, mudiadau, sefydliadau a busnesau o fewn a thu hwnt y sir i drafod a thaclo materion a datrysiad lleol i newid hinsawdd, o’r gwaelod i fyny. Mae Ynni Sir Gâr yn anelu i arfogi cymunedau â sgiliau a gwybodaeth mewn ystod fawr o bynciau cynaliadwyedd er mwyn cymryd perchnogaeth o’r agenda newid hinsawdd. Ased mwyaf Ynni Sir Gâr yw ei thyrbin gwynt 500kW cymunedol yn Salem, Llandeilo. Cafwyd y tyrbin ei hariannu trwy gyfranddaliadau cymunedol, ac mae’r buddion sydd yn dod o’r tyrbin wedi cyfrannu tuag at fewnosod technoleg ynni gwyrdd, creu cronfeydd cymunedol a chyfrannu tuag at greu swyddi lleol. Mae YSG wedi derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru i sefydlu a rhedeg Llyfrgell Pethau/Llyfrgell Benthyca yn Llanymddyfri. Mae hwn yn brosiect sy’n cysylltu’n uniongyrchol â nodau datgarboneiddio Ynni Sir Gâr – gan fod yr economi benthyca a rhannu yn cael effaith uniongyrchol ar leihau carbon ac annog ymddygiadau mwy cynaliadwy sydd o fudd i bobl a’r blaned.   

DISGRIFIAD SWYDD

Mae Ynni Sir Gâr yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, hyblyg a threfnus i ddatblygu Llyfrgell Pethau newydd yn nhref Llanymddyfri. Bydd y person hwn yn arwain ar ddatblygu amserlen o ddigwyddiadau ar faterion yn ymwneud â’r economi gylchol a rhannu (e.e. gan weithio gyda’r Caffi Trwsio lleol), yn ogystal â datblygu strwythur a rhedeg Llyfrgell Pethau. Mae Llyfrgell Pethau yn llyfrgell fenthyca lle gellir benthyg eitemau sy’n tueddu i gael eu defnyddio yn achlysurol yn unig. Mae’r dull hwn yn lleihau’r angen i brynu eitemau o’r fath, lleihau gwastraff ac annog dull mwy cynaliadwy o ddefnyddio adnoddau. Rydym yn chwilio am berson sy’n frwdfrydig dros weithio yn y gymuned ar weithredu economi gylchol. Byddwn yn cefnogi syniadau gwreiddiol cyflogai, fel y cânt gyfle i weithredu’n greadigol yn y maes hwn.

Ar wahân i sefydlu a rhedeg y Llyfrgell Pethau, bydd y swyddog hefyd yn datblygu cyfres o ddigwyddiadau a gweithdai ar atgyweirio ac ailddefnyddio – gyda’r nod o uwchsgilio’r gymuned leol yn ogystal ag ymgorffori a normaleiddio manteision economi rannu a chylchol. Bydd y swyddog hefyd yn cydweithio â nifer o grwpiau eraill yn y dref (gan gynnwys y Caffi Atgyweirio lleol a grŵp Criw Amgylchedd Llanymddyfri/Climate Action Llandovery ymysg eraill) a gweithio ar ymgysylltu â grwpiau sydd wedi ymddieithrio ar hyn o bryd gyda’r economi gylchol a materion yn ymwneud â’r hinsawdd. Byddai rhan o’r rôl hefyd yn cynnwys ymgysylltu â darpar wirfoddolwyr yn y gymuned a all helpu i redeg y Llyfrgell Pethau, creu model busnes a chael gafael ar gyllid grant a all helpu i greu dyfodol cynaliadwy i’r fenter hon. 

Rydym yn chwilio am berson sydd â phrofiad o ddatblygu a chynnal prosiectau a digwyddiadau cymunedol, ac sy’n gallu gweithio’n gadarnhaol gydag eraill i gyflawni nodau cyffredin. Byddai profiad o reoli prosiectau a sefydlu prosiectau tebyg yn ddymunol iawn. Byddem yn disgwyl i’r person hwn gael dealltwriaeth gref o sut y gall yr economi rhannu a’r economi gylchol fod â nifer o fanteision i bobl a’r blaned. Mae’r gallu i gyfathrebu o amgylch y materion hyn, a chyfathrebu’n greadigol i ddenu cyfranwyr i’r prosiect yn hanfodol. Byddai ymwybyddiaeth o grwpiau lleol yn Llanymddyfri a Sir Gaerfyrddin yn gyffredinol hefyd yn fantais (er y darperir cefnogaeth ac ymgyfarwyddo â’r ardal a grwpiau lleol).

 

PRIF DDYLETSWYDDAU

 • Gweithio gyda staff Ynni Sir Gâr a Chyngor Sir Gaerfyrddin i gynnal ymchwil gymunedol i’r math o eitemau y mae pobl leol eisiau eu benthyg,
 • Gweithio gydag Ynni Sir Gâr a Benthyg Cymru i fabwysiadu a gweithredu’r holl bolisïau a gweithdrefnau angenrheidiol ar gyfer rhedeg y prosiect yn ddiogel,
 • Recriwtio, anwytho a rheoli grŵp o wirfoddolwyr i ymgymryd ag amrywiaeth o dasgau sy’n gysylltiedig â datblygu a rhedeg Llyfrgell Pethau,
 • Datblygu a rheoli storio effeithiol ar gyfer eitemau llyfrgell,
 • Adnabod a chaffael ystod o eitemau ar gyfer y llyfrgell trwy brynu a rhoddion,
 • Hysbysebu a hyrwyddo’r prosiect gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau, gan gynnwys cyfryngau cymdeithasol,
 • Cadw rhestr eiddo a system archebu gyfredol ar gyfer eitemau llyfrgell,
 • Rheoli dychwelyd a chynnal eitemau llyfrgell yn ddiogel,
 • Monitro a gwerthuso profiadau aelodau’r Llyfrgell Bethau, gan gefnogi Ynni Sir Gâr i fwydo nôl i’r cyllidwr a gweithio gyda’r gwirfoddolwyr i ddysgu a datblygu’r prosiect,
 • Creu map ffordd ar gyfer hirhoedledd y Llyfrgell Pethau ar ôl y flwyddyn gyntaf o redeg.

 

ARALL

 • Cadw cofnodion cywir gan gynnwys gwybodaeth ystadegol lle bo hynny’n briodol.
 • Darparu adroddiadau ysgrifenedig a gwybodaeth yn ôl y gofyn.
 • Mynychu goruchwyliaeth, hyfforddiant a chyfarfodydd yn ôl yr angen.
 • Gweithio oriau hyblyg fel y bo’n briodol i anghenion y swydd (gan gynnwys gweithio ar benwythnosau a gyda’r nos os oes angen).
 • Unrhyw ddyletswyddau rhesymol eraill y mae’r rheolwr llinell yn gofyn amdanynt.
 • Cysylltu â sefydliadau partner i nodi cyfleoedd ar gyfer cydweithio.
 • Helpu i wreiddio gwerthoedd ac egwyddorion datblygu cymunedol a chysyniadau economi gylchol ym mhob agwedd ar y gwaith.
 • Gweithio gyda chydweithwyr, sefydliadau cymunedol ac eraill i nodi a sicrhau ffrydiau ariannu priodol i sicrhau hirhoedledd y prosiectau.
 • Unrhyw waith arall i gefnogi’r sefydliad.

 

HYFFORDDIANT

 • Cynnal digwyddiadau hyfforddi a datblygu gyda Benthyg Cymru ac eraill yn ôl yr angen.
 • Ymgymryd â hyfforddiant profi PAT, er mwyn cael dealltwriaeth o sut i gynnal eitemau.

 

SGILIAU

 

 • Rheoli amser da trefnus iawn, datblygu prosiectau, rheoli a chydweithredu â phobl o bob cefndir a hunan-gymhelliant.
 • Tystiolaeth o sgiliau cyfathrebu da, datblygu a/neu hyrwyddo prosiectau, gan gydweithio â phobl o bob cefndir ac ystod eang o sefydliadau a mentrau.
 • Mae sgiliau Cymraeg yn hanfodol. Mae cymorth a chefnogaeth ar gyfer gloywi a datblygu sgiliau Cymraeg ar gael o fewn YSG pe bai ei angen ar y gweithiwr.
 • Sgiliau ysgrifennu cryf gyda phrofiad o ddrafftio a chyflwyno datganiadau i’r wasg ac ysgrifennu ar gyfer ystod o gynulleidfaoedd gwahanol.
 • Dull hyblyg o ymdrin â thasgau, gyda’r gallu i reoli sawl blaenoriaeth mewn amgylchedd prysur.
 • Sgiliau TG gan gynnwys Microsoft, Google, Canva (neu offer dylunio eraill)

 

Y BROSES YMGEISIO

Rydym am glywed wrth bobol sydd yn rhannu gwerthoedd YSG ac sydd ag angerdd am weithio gyda chymunedau i daclo herion newid hinsawdd a chostau byw ar lefel leol. Rydym am berson sydd yn ymrwymedig i greu economi teg, lleol a chylchol ynghyd a datblygiad o brosiectau ynni adnewyddadwy er budd cymunedau Sir Gâr. Mae’r cyflogai delfrydol hefyd ag angerdd tuag at normaleiddio a chefnogi defnydd o’r Gymraeg. Mae Ynni Sir Gâr yn ymrwymedig i fewnblannu Deddf Lles Cenedlaethau’r Dyfodol ym mhopeth rydym yn ei wneud, a bydd y cyflogai arfaethedig yn cyfrannu tuag at sicrhau hyn fel rhan o’n holl waith.

 

Er mwyn neud cais, anfonwch eich CV ac un dudalen o lythyr eglurhaol i esbonio pam eich bod yn neud cais am y rôl hon a’r sgiliau rydych yn gallu ei gyfrannu i brosiect Llyfrgell y Pethau yn Llanymddyfri. Os bod gyda chi unrhyw gwestiynau pellach ynglŷn â’r swydd neu am y broses ymgeisio, peidiwch ag oedi i gysylltu (manylion cyswllt isod).

 

Anfonwch eich ceisiadau i Gydlynydd Ynni Sir Gâr, Sioned Haf: sioned@ynnisirgar.org / 07529901523.

 

Y dyddiad cau am geisiadau yw: 5yh, Dydd Gwener, 12fed o Ebrill

 

Cyfweliadau: 19eg o Ebrill

 

Rydym yn cadw’r hawl i gau’r swydd wag yn gynnar os ein bod yn derbyn ceisiadau digonol am y rôl. Felly, os eich bod â diddordeb, anfonwch eich cais cyn gynted â fo phosib.

Mae Ynni Sir Gâr yn cydnabod buddion positif amrywiaeth, yn hyrwyddo cydraddoldeb ac yn herio gwahaniaethu. Rydym yn croesawi ac yn annog ceisiadau swydd gan bobol o bob cefndir. Mae YSG yn gyflogwr Tâl Byw ac yn cefnogi gweithio’n hyblyg ac wythnos gweithio ar delerau 4 diwrnod.

 

Cafodd y prosiect yma ei chyd-ariannu gan Lywodraeth Cymru trwy’r Gronfa Economi Gylchol.