Mynd i'r cynnwys

Cysylltwch â ni

75 Heol y Dŵr,
Caerfyrddin,
SA31 1PZ

Cysylltwch ag unrhyw aelod o’r tîm gydag ymholiad penodol.

Rydym yn chwilio am berchnogion tir.

Boed yn ffermwyr, yn Gynghorau Lleol, Tref neu Gymuned neu’n gyrff statudol fel Cyfoeth Naturiol Cymru, i drafod prydlesi, er mwyn i ni wireddu cynlluniau.

Cewch lawer o fuddion trwy weithio gyda ni os oes gennych dir neu ased sydd â photensial ar gyfer ynni adnewyddadwy. Mae gan aelodau ein bwrdd a’n haelodau o staff ddewis helaeth o sgiliau ac arbenigedd ar gyfer datblygu prosiectau ynni adnewyddadwy. Gall dimensiwn cymunedol agor drysau yn y system gynllunio a gall roi mantais i’r cynllun dros gynigion sy’n llwyr fasnachol. Croesawn unrhyw gynigion o gyfraddau rhent ffafriol ar gyfer cynlluniau cymunedol ac rydym yn hapus i gynnig cyfradd fasnachol deg i safleoedd prydles.

Da chi, cysylltwch am ragor o wybodaeth.