Mynd i'r cynnwys

Datganiad Covid-19

Mae Ynni Sir Gâr yn dilyn cyngor Llywodraethau Cymru a’r DU wrth i’r wlad ymateb i’r pandemig coronafirws; blaenoriaethu iechyd a lles ein cleientiaid a’n staff a pharhau i ddarparu gwasanaethau mor llawn â phosibl.

Lles staff

Mae gan ein tîm i gyd offer ac yn gallu gweithio o bell, felly cynghorwyd staff i weithio gartref, ni waeth a ydyn nhw’n
teimlo’n sâl neu’n amau eu bod nhw wedi dal y firws. Cynghorwyd staff hefyd:

  • I gynnal cyfarfodydd trwy alwad cynhadledd lle bo hynny’n bosibl ac osgoi teithio
  • I hunan-ynysu am saith diwrnod os ydyn nhw’n arddangos symptomau
  • I hunan-ynysu am bedwar diwrnod ar ddeg os yw aelod o’r teulu yn arddangos symptomau
  • Hunan-ynysu os oes ganddynt broblemau iechyd sylfaenol neu os ydynt yn feichiog ar hyn o bryd
  • Y gall rhieni plant oed ysgol weithio mor hyblyg ag sy’n angenrheidiol gan ddefnyddio ein polisi gweithio hyblyg i ganiatáu iddynt ofalu am blant a / neu oruchwylio plant

Lles cleientiaid

Gofynnwyd i lawer o’n cleientiaid cymunedol gau gweithrediadau sy’n wynebu’r cyhoedd yn ystod y pandemig hwn. Mae eraill yn rhedeg llai o weithrediadau a / neu’n dilyn polisi gweithio o’r cartref ar gyfer eu staff. Byddwn yn parhau i gynnig cyngor, cefnogaeth ac argymhellion dros y ffôn neu’n electronig, ond ni fyddwn yn cynnig arolygon ynni na chyfarfodydd wyneb yn wyneb yn ystod yr amser hwn.


Mae pob digwyddiad cyhoeddus yn cael ei ohirio tan amser lle maen nhw’n cael eu hystyried yn risg is. Rydym wrthi’n
archwilio ffyrdd y gallwn ddod â digwyddiadau ymgysylltu a hyfforddiant i’n cymunedau a’n cleientiaid yn ddigidol.

Parhad busnes

Mae pob cwmni’n rhagweld y bydd COVID-19 yn cael effaith ar lefel y gwasanaethau y gallwn barhau i’w darparu yn ystod cyfnodau o unigedd neu bellter cymdeithasol. Mae Ynni Sir Gâr wedi rhoi’r mesurau canlynol ar waith i gyfyngu’r effaith i gleientiaid, cyllidwyr ac amcanion prosiect:

  • Mae ein polisi gweithio hyblyg yn caniatáu i weithwyr weithio gartref gyda mynediad llawn i’n systemau TG diogel, gan ganiatáu inni barhau fel arfer.
  • Mae gliniaduron staff yn cynnwys gwe-gamerâu a meddalwedd i gynnal galwadau cynhadledd yn lle cyfarfodydd wyneb
    yn wyneb
  • Os oes gennych unrhyw bryderon am y gwasanaethau rydych chi’n disgwyl eu derbyn, cysylltwch â’ch cyswllt arferol â Ynni Sir Gâr neu e-bostiwch mail@ynnisirgar.org